مقررات ملی ،مجموعه ای از مقررات در خصوص ساختمان است که هدف آن نظارت بر تامین نیازهای ساکنان و استفاده کنندگان از ابنیه و ساختمان های مشمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، از نظر محدودیت ها، ابعاد حداقل فضاها، نورگیری و تهویه مناسب و سایر الزامات عمومی است. این مقررات برای همه دستگاه های دولتی و عمومی، شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازندگان و مهندسان الزامی است. نظارت بر اجرای این مقررات بر عهده نهادهای ناظر بر امر ساختمان هستند که این نهادها شامل شهرداری و دستگاه های نظارت کننده در شهرک ها و شهرهای جدید، سازمان نظام مهندسی استان ها و مهندسان ناظر در مناطق مشمول مقررات ملی ساختمان است.به همین منظور مباحث 21 گانه آن را جهت استفاده شما عزیزان در ادامه قرار داده ایم.


مشاهده لینک ها پس از عضویت رایگان
مشاهده لینک ها پس از عضویت رایگان
مشاهده لینک ها پس از عضویت رایگانمشاهده لینک ها پس از عضویت رایگان
مشاهده لینک ها پس از عضویت رایگانمشاهده لینک ها پس از عضویت رایگان
مشاهده لینک ها پس از عضویت رایگان
مشاهده لینک ها پس از عضویت رایگان
مشاهده لینک ها پس از عضویت رایگان
مشاهده لینک ها پس از عضویت رایگان
مشاهده لینک ها پس از عضویت رایگانمشاهده لینک ها پس از عضویت رایگان
مشاهده لینک ها پس از عضویت رایگان
مشاهده لینک ها پس از عضویت رایگان
مشاهده لینک ها پس از عضویت رایگان
مشاهده لینک ها پس از عضویت رایگانمشاهده لینک ها پس از عضویت رایگان
مشاهده لینک ها پس از عضویت رایگانمشاهده لینک ها پس از عضویت رایگان
مشاهده لینک ها پس از عضویت رایگانمشاهده لینک ها پس از عضویت رایگانمنبع : مشاهده لینک ها پس از عضویت رایگانموضوعات مشابه: