پروژه سیستم AMI پاساژ علاءالدینکه به عنوان بخشی از قرارداد اجراء پروژه سیستم هوشمند،قرائت ومدیریت مصرف از راه دور درشرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ مطرح شده است به عنوان سومین پایلوت سیستم AMI در کشور توسط شرکت بهینه سازان طوس به بهره برداری رسید.

نمونه کنتورهای نصب شده در مرکزخریدعلاءالدین