انواع كنترل دما عبارتند از:  • كنترلر ديجيتالي از نوع On/Off, PID, Auto Tune PID, Fuzzy Control
  • كنترلر آنالوگ
  • پروسس كنترلر
  • كنترلر دما با پروتكل Modbus