عنوان: مدل رياضي جهت تخمين تابع مصرف انرژي الكتريكي با استفاده از روش سري زماني
نشریه: نشريه انرژي ايران

شماره: نشريه انرژي ايران (دوره: 9, شماره: 23)

نویسنده: سيد فريد قادري ، شهروز بامداد
تاریخ: ‏۱۳۸۹/۰۲/۱۲فایل مقاله : مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت