در کلیه واحدهای تولید حرارت تمام حرارت تولید شده در اثر احتراق مشعل جذب نشده بلکه مقداری از انرژی حرارتی بصورت محصول احتراق یعنی دود خارج می شود. برای تعیین راندمان حرارتی ( نسبت مقدار حرارت جذب شده توسط کوره یا دیگ برمقدار حرارت تولید شده توسط مشعل ) با اندازه گرفتن درجه حرارت دود و مراجعه به جدول مربوطه می توان راندمان حرارتی مشعل و درصد افت حرارتی در دود را اندازه گیری کرد.