انواع آب شیرین کتهای خورشیدی ظرفیت پایین را نام ببرید. آب شیرین کن یک مرحله ایی(حوضچه ایی یا کف پله ایی)- آب شیرین کن یک فتیله ایی- دستگاه تقطیر خورشیدی از نوع ریزشی- آب شیرین کن خورشیدی از نوع دودکشی- آب شیرین کن خورشیدی از نوع پیشانی گرم - آب شیرین کن 3 اثره - آب شیرین کن خورشیدی دولنگه