مسجد در هر کجا با توجه به اقلیم و نوع معماری آن منطقه، جلوه گری می کند و زیبایی خود را به رخ می کشد. همچنین نقطه مشترک این مساجد(گنبد و مخصوصا مناره) قابل چشم پوشی نیست.

در زیر تصاویر مساجدی در کشورهای مختلف مشاهده می کنید:


 1. turkey


  Photo by kiwanc
 2. Cordoba, Spain


  Photo by Guijarro85
 3. Iran


  Photo by alieh
 4. India


  Photo by prakhar
 5. Mecca, Saudi Arabia


  Photo by Mo7amaD
 6. Brunei


  Photo by NeilsPhotography
 7. Egypt


  Photo by Ranoush.
 8. Istanbul, Turkey


  Photo by Atilla1000
 9. Brunei


  Photo by NeilsPhotography
 10. Egypt


  Photo by HAMED MASOUMI