قسمت دوم از مجموعه تصاویر مسجد در کشورهای مختلف با توجه به معماری کشور مورد نظر
 1. Istanbul, Turkey


  Photo by Atilla1000
 2. Ghana


  Photo by stignygaard
 3. Dubai, UAE


  Photo by Amir Fathi
 4. Malaysia


  Photo by angela7dreams
 5. Brunei


  Photo by tylerdurden1
 6. Iran


  Photo by HAMED MASOUMI
 7. Pakistan


  Photo by *_*
 8. Iran


  Photo by dynamosquito
 9. Palestine


  Photo by nagillum
 10. Turkey


  Photo by B@niزندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست/هر کسی نغمه خود خواند از صحنه رود
صحنه پیوسته بجاست/دلخوش آن نغمه که ...