2پارامتر اصلي به وجود آمدن جلبك ها يكي نور و ديگري مقدار تركيبات نيتروژن نظير نيترات می باشد كه جلبك با مصرف آنها ادامه حيات داده و رشد پيدا مي كند.
از آنجاييکه جلبکها در استخرهای شنا به سرعت تکثير می گردند و گاها در اثر ميزان ثابتی از کلرين آزاد، جلبکها نسبت به اين مقدار کلر مصونيت يافته و مقاوم می شوند. در اينصورت کف ديواره ها و يا کنجهای استخر به سرعت تغيير رنگ داده و نشانه هايی از تکثير جلبک را در استخر به نمايش می گذارند. استفاده از سراميک مرغوب و يا پوشش مناسب جهت نمای داخلی جام استخر در کاهش اين مشکل نقش مهمی را دارند ولی جهت جلوگيری از تکثير و ادامه توليد مثل جلبکها لازم است آب استخر را توسط يک شوک ناگهانی با بالا بردن ميزان کلر تا 3.5 ppm در مجاورت کلر قرار داد. پاشيدن کلر خشک به قسمتهايی که جلبک ها حضور دارند بصورت بذر پاشی نيز در اين حالت توصيه می گردد. نبايد فراموش کرد که در اين حالت به دليل افزايش غلظت کلر در آب شنا کردن و استفاده از استخر خطرناک بوده و احتمال بروز بيمايهای پوستی، سوزش چشم، حساس شدن مخاط بينی، سر دردهای شديد و رنگ بری از مايوهای شنا و حتی بی رنگ شدن رنگ موی استفاده شده توسط بانوان وجود دارد. به تلاطم درآوردن آب استخر و يا پاشيدن آب توسط شلنگ و يا استفاده از پمپ های جارو برای کم کردن ميزان کلر آب، پيشنهاد می گردد.