واکنش تولید هیدروژن از هیدروکربنها در مجاور بخار آب انجام می شود و می تواند بدون وجود کاتالیست در فلر نیز انجام شود . از اسپری کردن دانه های زغال سنگ ، نفتا و ...با بخار در یک شعله واکنش شکست هیدروکربنهای سنگین اتفاق افتاده و هیدروژن تولید می شود .متان در فلر با بخار آب شکسته و هیدروژن تولید و آبی می سوزد اما واکنش بطور کامل انجام نمی شود.
روشهای تولید گاز سنتز و آمونیاک را در مطلب روشهای تولید آمونیاک در تالار اصلی مطالعه کنید