لیست بازرسی سیستم توزیع بخار


مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت لوله کشی به خاطر افت فشار باید به درستی تعیین اندازه شودمشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت سرعت بخار در خطوط لوله به خاطر جلوگیری از ساییدگی مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت کمتر از 30 متر بر ثانیه است.

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت باید برای انبساط لوله ها در شرایط عملیاتی، فضایی مناسب پیش بینی گردد.

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت خطوط لوله باید به طور صحیحی تکیه، اتصال و مهار شوندمشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت شیب خطوط لوله باید در مسیر جریان بخار به سمت پایین باشدمشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت باید از کاهش دهنده های غیر هم مرکز به جای کاهش دهنده های هم مرکز استفاده کنیممشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت خط تغذیه کننده تجهیزات را باید از بالای خط اصلی بخار بگیریم نه از پایین.

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت از شیرهای جداسازی برای ایزوله کردن دستگاه هایی که کار نمی کننداستفاده نماییممشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت


مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت تله های بخار به طور متناوب در فواصل معینی قرار می گیرند.(30 تا 50 متر)

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت تله های بخار را باید به محفظه های جمعآوری کندانس که درست تعیین اندازه شده اند وصل کردمشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت در انتهای خطوط اصلی بخار باید حتماً تله بخار و تخلیه کننده های هوا نصب شوند.

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت تله های بخار باید برای بار ورودی زمان شروع کار و حین عملیات ، به طور صحیح تعیین اندازه شوندمشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت


مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت در صورت بروز ضربه قوچ مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت باید آن را حذف نمود.

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت خسارات ناشی از ضربه قوچ مرتباً مورد بررسی قرار گیرند.


مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت عایق های حرارتی باید برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی و همچنین حفاظت و ایمنی افراد از سوختگی به کار گرفته شود.

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت عایق بندی باید با ضخامت بهینه انجام شود.

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت عایق بندی باید خشک بوده، ضد آب و هوا باشدمشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

ـ عایق بندی مناسب آسیب ندیده و به راحتی مرمت می شود.


مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت نباید هیچگونه نشتی بخار اعم از نشتی به اتمسفر یا نشتی از تله های بخار به سیستم بازیافت کندانس موجود باشدمشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت