1 - شکرگزار باشيد.
2 - تحرک داشته باشيد.
3 - مراقب تغذيه خود باشيد.
4 - هميشه در حال يادگيري باشيد.
5 - با طبيعت در تماس باشيد.
6 - خود و ديگران را ببخشيد.
7 - با خودتان خلوت کنيد.
8 - در حق ديگران کار نيک انجام دهيد.
9 - قدرت خنده را جدي بگيريد.
10 - به حيوانات غذا بدهيد.
11 - اگر بچه کوچکي در خانواده داريد، با او وقت بگذرانيد.
12 - با گياهان صحبت کنيد.
13 - در حق ديگران دعاي خير کنيد.
14 - به کارهاي جانبي مثل نقاشي و آشپزي و عکاسي بپردازيد.
15 - کارها را صرفا از روي مهرباني انجام دهيد.
16 - مراقبه کنيد.
17 - جنبه مثبت قضايا را نگاه کنيد.
18 -گاهي سفر کنيد.
19 - از خودتان مراقبت کنيد و آراسته باشيد.
20 - با افرادي داراي فرکانس ارتعاشي بالا بيشتر در ارتباط باشيد