خانه های مسکونی یک واحدی :


عوارض زیربنا =[ قیمت منطقه ایی * (۲۰ * تعداد پارکینگ تامین شده ) – مساحت ناخالص زیربنا) * ضریب]


ضریب سطح زیر بنا
۵% تا ۶۰ متر مربع
۱۰% تا ۱۰۰ متر مربع
۱۸% تا ۱۵۰ متر مربع
۳۰% تا ۲۰۰ متر مربع
۴۵% تا ۳۰۰ متر مربع
۶۵% تا ۴۰۰ متر مربع
۹۰% تا ۵۰۰ متر مربع
۱۲۰% از ۶۰۰ متر مربع به بالا


✅ مجتمع های مسکونی :


عوارض زیربنا = s * s0/ k* 100 ) * p *x )
s= مساحت کل زیربنا
s0= زیربنای مورد تقاضا
k= تعداد کل واحدهای مسکونی
p= قیمت منطقه ایی
x= ضریب
x
s0
۱۵% تا ۲۰۰ مترمربع
۲۰% تا ۴۰۰ مترمربع
۲۵% تا ۶۰۰ مترمربع
۳۰% بیش از ۶۰۰ مترمربع


✅ نحوه محاسبه عوارض پذیره برای واحدهای تجاری و اداری :


( ۵p * m * (1 + (l -l0 / 10)+ (h-h0/10 )+n/10= یک مترمربع *s


s=مساحت ناخالص تجاری


💥 توجه : مساحت ناخالص تجاری : علاوه بر مبنای مفید تجاری، راهرو ، راه پله ، و آسانسورها مربوطه نیز جزء زیربنای ناخالص محسوب میگردد. ضمنا صرفا بنای مفید انباری های تجاری در زیر زمین محاسبه میگردد


p= قیمت منطقه ایی به ریال m= ضریب درصد طبق جدول
l=دهنه واحد تجاری به متر l0= طول دهنه مجاز به متر(۳ متر)
h= ارتفاع واحد تجاری به متر h0=ارتفاع مجاز تجاری به متر(۴ متر)
n=تعداد واحدهای تجاری یا اداری


✅ جدول میزان ضرایب m در طبقات :


ردیف طبقات تجاری(۱) اداری(۲) صنعتی(۳)
۱ همکف ۱۰۰% ۶۰% ۱۰۰%
۲ زیرزمین ۶۰% ۵۰% ۵۰%
۳ اول ۵۰% ۴۰% ۳۵%
۴ دوم ۴۵% ۳۰% ۳۵%
۵ سوم به بالا ۳۵% ۲۰% ۳۵%
۶ انباری ۲۰% ۲۰% ۳۵%
۷ نیم طبقه ۱۰% ۱۰% ۳۵%