یکی از مهمترین پارامترهایی که در صنایع مهم باید به آن توجه داشت دما و اندازه گیری آن می باشد،سنسورهای دما یکی از پرکاربردترین سنسورهایی میباشد که در صنایع مهم نظیر صنایع نفت،صنایع سیمان،صنایع فولاد،صنایع سرامیک و آجر استفاده شده است لذا دانستن اطلاعات اولیه درباره دما و اندازه گیری آن جز مهمترین مواردی میباشد که مهندسین و تکنسین های صنایع فوق باید آن را مطالعه و کسب کنند.


تعریف دما:
دما اساساً به انرژی جنبشی مولکولهای ماده ارتباط دارد، می توان دما را تا حدی غیر دانشگاهی تر به صورت (وضعیتی از جسم که تعیین کننده انتقال گرما از آن به سایراجسام یا بالعکس است ) ویا حتی به طور عملی تر به صورت (درجه، داغی،یا سردی،درمقیاس بایک مقیاس ویژه اندازه گیری) تعریف کرد.


مقیاس های دما
1-مقیاس ترمودینامیکی کلوین
2-مقیاس سیلیسیوس
3-مقیاس فارنهایت
4-مقیاس رئومر
5-مقیاس رانکین
6-مقیاس عملی بین المللی دما


روشهای اندازه گیری درجه حرارت
1-تغییر در ابعاد- حجم (گاز ها،مایعات و جامدات)
2- تغییر در خواص الکتریکی
3-تغییر در قابلیت تشعشعی
4- تغییر در خواص فیزیکی
5- تغییر درخواص شیمیایی
6- روشهای نوین و الکترونیکی


خصوصیات یک سنسور خوب
1-حسّاسّیت کافی
2- درجة بالای دقت و قابلیت تولید دوبارة خوب
3- درجة بالای خطی بودن
4- گسترة دینامیکی خوب
5- عدم حسّاسّیت به تداخل و تأثیرات محیطی
6-امید به زندگی طولانی و جایگزینی بدون مشکل