روش پيدا كردن پايه هاى ميكروسوييچ لباسشويى:


بوسيله اهمتر از پايه ها اهمگيرى نماييد.دو به دو اهم بگيريد و اون دوتاپايه اى كه با همديگر حدود 300 تا 500 اهم يا 700 اهم داشت(بستگى به نوع ميكروسوييچ)
اكنون به اين دوتا پايه برق وصل كن و ضامن قفل را كنار دهيد.دو تاپايه ديگر بعد از وصل برق بايد بهم ارتباط پيداكنند .برق را قطع كن و با اهمتر اون دوتا پايه ديگر را امتحان كن بوسيله تست بوق روى اهمتر
اگر اون دوتا پايه بهم وصل شد بايد همان سيمهاى مربوط را بهم وصل كنى و اصطلاحا يكسره ميشه.
(اينكار را فقط جهت عيبيابى انجام دهيد و هيچوقت يكسره كردن ميكروسوييچ لباسشويى رابراى خودتان راه صحيح تصور نكنيد.خطر ناك هست و ايمنى ندارد)