✅ در هنگام اجرای تاسیسات مکانیکی یک ساختمان یکی از مهمترین موارد نحوه اجرای دودکش ها می باشد. وظیفه ناظر تاسیسات در این مرحله بسیار حیاتی است.


✅ در یکی از ساختمان ها به هنگام بازرسی برای اجرای لوله کشی گاز ( تحت نظارت یکی از دوستان ) مشاهده گردید که لوله های دودکش ار داخل فضای حمام عبور داده شده اند. تا ارتفاعی که معمولاً زیر سقف کاذب داخل حمام است دیوارها کاشی شده و به نظر مشکل نشت دود بوجود نخواهد آمد. اما دقیقاً از این قسمت به بعد اشکال بسیار مهمی ایجاد شده است. در فضای بالای سقف کاذب روی لوله های سیمانی یا آزبستی دودکش پوشش داده نمی شود و همین موضوع، آغاز نشت دود داخل حمام و بوجود آمدن خطرات مربوطه است. معمولاً لوله ها بصورت تکه تکه اجرا شده و یا در برخی قسمت ها دارای ترک می باشند و نشت دود از همین محل ها رخ می دهد
💥 راه حل چیست؟


✅ اولاً تا جائی که امکان دارد لوله های دودکش از این فضا عبور داده نشوند. ثانیاً درصورت عبور لوله های دودکش، بر روی آنها پوشش سیمانی با ضخامت حداقل پنج سانتیمتر اجرا شود که در این حالت پیشنهاد می شود دیوار چینی مجدد بر روی دودکش ها انجام گردد به نحوی که کلاً فضای حمام از محل عبور لوله ها جدا شود. تصاویر زیر مربوط به موضوع اشاره شده و اصلاح آن می باشد. بنابراین نباید از وضعیت دودکش ها در داخل فضاهای کاذب غافل ش