ساده ترین وارزانترین دستگاه یاوسیله ای که بتوان لوله های رده 40 مورداستفاده درلوله کشی گاز به روش توکاررانوارپیچی کرد چطور میشه خریداری وتهیه نمود