فضاي كل مورد نياز براي نصب دستگاه ها و تجهيزات مكانيكي و الكتريكي(موتورخانه) بين 4تا9 درصد مساحت زيربناي ساختمان است كه براي اغلب ساختمانها بين6 تا 9 درصد مي باشد.


-رعایت الزامات زیر در جانمایی تجهیزات موتور خانه الزامی است :


-رعایت حداقل فاصله یک متر بین بویلرها و همچنین بین چیلرها .رعایت این فاصله جهت عبور افرادی که در موتورخانه کار میکنند و همچنین جهت تعمیرات الزامی است.


- درصورتی که دیگ لوله ای باشد به اندازه طول دیگ بایستی فاصله ازاد جلو دیگ منظور نمود تا تمیز کردن لوله ها به اسانی صورت گیرد.


-سختگیرها جهت تخلیه آسانتر کنار دیوارهای خارجی موتورخانه نصب گردند.
لوله های تخلیه باید به درون کانال کف هدایت شوند و دفن کردن آنها ممنوع می باشد.


-منبع ذخیره سوخت روزانه در عرض و مجاورت دیوار موتورخانه وبه ارتفاع1.5 متر از کف نصب گردند.
- نصب مخزن ذخیره سوخت روزانه در جلو یا پشت بویلر ممنوع می باشد.


-از نصب هر گونه تجهیزی در پشت و یا جلوی دیگ حتی الامکان بایستی اجتناب کرد.


-دودکش دیگ را میتوان مستقیم به بالا برد ولی به مرور زمان سقف کاملاً سیاه می گردد ، لذا بهتراست بعد از حرکت دادن لوله به صورت افقی در پشت دیگ دودکش را به بالا هدایت نمود.بنابراین باید فاصله مناسب پشت دیگ تا دیوار رعایت گردد.