تجهیزات پاکسازی هوا در انواع مختلف به ۲ صورت مرکزی و مجلی مورد استفاده قرار میگیرند.قسمت اصلی پاک کننده هارا انواع فیلترها از جمله فیلترهای کیسه ای،هپا؛اولپا،روغنی و الکترونیکی تشکیل میدهند.در انواع مرکزی،تجهیزات تصفیه،جزیی از هواساز و شبکه آبرسانی محسوب می شوند و در این حالت به طور معمول فاقد فن جداگانه ای برای باز چرخانی هوا هستند اما در انواع محلی،تجهیزات تصفیه بغیر از فیلتر دارای فن و پوشش مخصوص نیز میباشند.


تجهیزات پاکسازی به طور مستقل به صورت زمینی،دیواری و سقفی در محل مورد نظر نصب میشوند.گونه رایجی از تجهیزات پاکسازی هوا که از نظر الکتریکی اهمیت بیشتری برای طرح در این مقاله پیدا میکنند از نوع الکترواستاتیک یه الکترونیکی هستند.


فیلترهای الکترواستاتیک دارای ۲ بخش اصلی هستندو در بخش دوم هر یک از بارهای منفی و مثبت هوای یونیزه توسط صفحات مثبت ومنفی جذب و جمع آوری می شوند.پاک کننده های هوا از نوع فرا بنفش نیز نوعی تصفیه کننده الکتریکی محسوب می شود.که در از بین بردن میکرو ارگانیسم هایی مانند انواع باکتری ها،ویروس ها و قارچ ها بسیار موثر عمل میکنند.لامپهای فرابنفش شباهت زیادی به لامپهای فلورسنت دارند.پاک کننده های فرابنفش ممکن است در قاب مجزا ویا به صورت مرکزی جزیی از دستگاه هواساز یا شبکه کانال مورد استفاده قرار گیرند.توان لامپ مصرفی ۱۵ تا ۵۰ وات است.