مقاله مدل سازی و بهینه سازی ترکیب سیستم های تبرید جذبی و تبرید دسیکنت خورشیدی

سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):
علیرضا لطیفی ثانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
شاهین مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
علی بهبهانی نیا – استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:
درمقاله پیشرو به بررسی فنی و اقتصادی به کارگیری سیستم سرمایش دسیکنت خورشیدی درمقایسه باسیستم سرمایش جذبی خورشیدی پرداخته میشود بدین منظور ابتدا یک ساختمان تجاری مسکونی درشهربندرعباس را که پیشتر برای آن سیستم سرمایش جذبی خورشیدی طراحی شده و داده های آن موجود است درنظر گرفته شده سپس سیستم دسیکنت به آن افزوده شده و اثرآن روی پارامترهای فنی و اقتصادی بررسی میگردد ازآنجایی که شهربندرعباس دارای آب وهوای گرم و مرطوب می باشد لذا قسمت بیشتر بارسرمایش را بارنهان تشکیل میدهد که برای حذف آن توسط سیستم جذبی باید آب درون کویل سرمایش را تادمایی کمتر ازدمای نقطه شبنم هوای ورودی سرد کنیم که این امرموجب میشود اندازه چیلر و درنتیجه آن اجزای دیگر سیستم افزایش یابد باافزودن چرخ دسیکنت بارنهان توسط موادجاذب موجود درچرخ حذف شده و انتظار میرود که باکاهش اندازه چیلروسایراجزا هزینه ها و مصرف انرژی کاهش یابد درنتیجه این بهینه سازی و استفاده ازانرژی پاک و ارزان قیمت خورشید میزان ۴۴درصد کاهش درظرفیت چیلر ۶۲٫۸درصد کاهش هزینه تاسیسات خورشیدی و ۴۳٫۲درصد کاهش درهزینه کلی سیستم حاصل شده است