سیکل های سرماساز گوناگونی در صنعت استفاده می شود که البته اساس کار همه ی آنها تقریبا مشابه هم است. در همه ی این سیکل ها برای خنک کردن سیال،از یک سیال سرد دیگر استفاده می شود که انتخاب این سیال متناسب با درجه ی حرارت مورد نیاز است. به طور مثال در صورتی که نیاز به درجه ی حرارت پایین نداشته باشیم،کافی است با کمک یک خنک کننده ی هوایی و استفاده از هوای خنک این کار را انجام دهیم. اما در صورتی که دماهای پایین تری نیاز باشد،می توان از سیالات سردی همچون پروپان با دمای جوش منفی 42 درجه ی سانتیگراد استفاده نمود. در شرایط خاص و مواقعی که درجهی حرارت مورد نیاز بسیار پایین باشد می توانیم از نیتروژن مایع با دمای جوش منفی 196 درجهی سانتی گراد استفاده کنیم.
در یک توضیح ساده و مختصر،سیکل سرماسازی شامل مراحل زیر می باشد:
بخارات ایجاد شده در مخزن وارد کمپرسور شده و متراکم می گردد که در حین این عملیات دمای آن بالا می رود. گاز متراکم و گرم وارد بخش خنک کننده ی سیستم شده و با کمک جریان هوا یا آب و در صورت نیاز،یک مایع سرد دیگر در دمای پایین خنک می گردد. بخش خنک کننده در اصل شامل یک مبدل حرارتی می باشد که دو سیال را با هم در تبادل حرارتی قرار می دهد. گاز متراکم را خنک نموده و از یک شیر فشار شکن عبور می دهند که در این فرآیند مقداری از آن مایع می شود. بدین ترتیب گاز مایع شده به مخزن اصلی برگشت داده می شود و این عملیات باعث حفظ دمای مخزن در حد مشخص شده می کردد، قسمتی از گاز مایع نشده دوباره وارد سیکل سرماسازی شده و فرایند ادامه پیدا می کند.