هنگام شروع کار پمپ، محفظه سیال باید با مقداري از سیال پر شود. معمولا در خروجی پمپ ها یک شیر تخلیه هوا قرار می دهند که پس از پر شدن پمپ از سیال با دست بسته خواهد شد.


هرچند پمپ هاي لوب می توانند براي مدت کوتاهی خشک کار کنند، اما وجود سیال موجب روانکاري نشت بندهاي مکانیکی و نوارهاي نشت بندي خواهد شد. در واقع، خشک کار کردن می تواند به پمپ صدمه بزند و موجب ایجاد افت هاي مکانیکی بسیار شدید در پمپ شود.