ساده ترین روش انتخاب پمپ آب خانگی


بمنظور انتخاب پمپ آب جهت منزل مسکونی و ویلا ساده ترین روش انتخاب این پمپ آب در این است که ابتدا شما دو مولفه مهم مورد نیاز را محاسبه نمائید. این دو مولفه مهم فشار پمپ آب یا ارتفاع H می باشد و دیگری بازدهی پمپ آب یا دبی Q می باشد.
فصل اول : بدست آوردن فشار پمپ آب خانگی جهت منزل مسکونی :


برای بدست آوردن فشار مورد نیاز پمپ آب مناسب جهت منزل مسکونی خود ابتدا باید تعداد طبقات منزل خود را در عدد 3 ضرب کنید که این عدد 3 همان ارتفاع کف تا سقف هر طبقه می باشد. به عنوان مثال : اگر ساختمان مورد نظر شما دارای شش طبقه همراه با یک طبقه پارکینگ و یک طبقه زیر زمین می باشد تعداد طبقات این ساختمان هشت طبقه می باشد و زمانی که در عدد 3 ضرب گردد به عدد بیست و چهار می رسیم که این عدد ارتفاع حدودی محلی است که پمپ آب از زیر زمین تا طبقه ششم باید توانایی انتقال آب را داشته باشد.


سپس به منظور بدست آوردن فشار مناسب آب در پشت هر شیر آب یا رایزر عددی را که از ضرب تعداد طبقات منزل خود در عدد 3 بدست آورده ایم را با عدد 30 جمع کرده و فشاری در حدود 2 تا 3 بار را در پشت هر شیر آب در تمامی طبقات خواهیم داشت. به عنوان مثال : اگر ساختمان هشت طبقه ای بالا را با احتساب ارتفاعی که از زیر زمین تا طبقه ششم بدست آوریم که عدد 24 متر را نشان می داد با عدد 30 متر جمع کنیم، فشاری که پمپ آب انتخاب شده باید ایجاد کند عدد 54 متر یا 5/5 بار را نشان می دهد که این ارتفاع مناسب و فشاری ایده ال را ایجاد می کند.


حال با بدست آوردن اولین مولفه که همان فشار پمپ آب می باشد ما قادر خواهیم بود که پمپ آب صحیح را از این نظر مورد بررسی و انتخاب قرار داده و در جهت خرید پمپ آب اقدام نماییم.
فصل دوم : بدست آوردن فشار پمپ آب خانگی جهت ویلا :


برای بدست آوردن فشار مورد نیاز پمپ آب مناسب جهت ویلای خود این انتخاب به دو شکل امکان پذیر می باشد :


در شکل اول : پمپ آب دقیقا در زیر ویلا قرار می گیرد که به منظور محاسبه فشار این پمپ آب به همان روش محاسبه فشار پمپ آب خانگی جهت منزل مسکونی اقدام می کنیم. به عنوان مثال: اگر ویلای شما دوبلکس یا دو طبقه باشد و در طبقه بالا از سرویس بهداشتی و حمام نیز بهره ببرید. فشار مورد نیاز پمپ آب از ضرب عدد 3 در 2 طبقه و جمع آن با عدد 30 بدست می آید که طبق این روش پمپ آب مورد نیاز شما باید فشار 36 متر را داشته باشد تا بتواند فشاری معادل 2 تا 3 بار را پشت تمامی شیرها در هر دو طبقه ایجاد کند.


حال با بدست آوردن اولین مولفه که همان فشار پمپ آب می باشد پمپ آب صحیح را از این نظر مورد بررسی و انتخاب قرار داده و در جهت خرید پمپ آب اقدام نماییم.


در شکل دوم : پمپ آب با فاصله از ویلا قرار داشته و به منظور محاسبه فشار این پمپ آب ابتدا باید طول مسیر را بدست آورده و هر 10 متر آن را یک متر محاسبه کرد سپس ارتفاع تعداد طبقات ویلا را با ارتفاع طول مسیر جمع کرده و عدد بدست آمده را با عدد 30 دوباره جمع می کنیم تا فشار مناسب پمپ آب را بدست آوریم. به عنوان مثال اگر طول مسیر پمپ آب تا ویلا 100 متر باشد، از تقسیم این عدد به عدد 10 به ارتفاع 10 متر می رسیم و اگر ویلا دوبلکس باشد و در طبقه دوم از حمام و سرویس بهداشتی بهره ببریم ارتفاع این دو طبقه 6 متر بوده و از جمع 10 متر ارتفاع طول مسیر و 6 متر ارتفاع دو طبقه و جمع این دو با عدد 30 به ارتفاع 46 متر رسیده و پمپ آب خانگی مورد انتخاب باید قادر به انتقال آب تا 46 متر ارتفاع ستون آب باشد تا فشاری بین 2 تا 3 بار را پشت هر شیر آب ایجاد کند.


حال با بدست آوردن اولین مولفه که همان فشار پمپ آب می باشد ما قادر خواهیم بود که پمپ آب صحیح را از این نظر مورد بررسی و انتخاب قرار داده و در جهت خرید پمپ آب اقدام نماییم.
فصل سوم : بدست آوردن بازدهی پمپ آب یا دبی Q پمپ آب خانگی جهت منزل مسکونی و ویلا


برای محاسبه و بدست آوردن بازدهی یا دبی مورد نظر جهت هر واحد مسکونی به دو روش می توان اقدام کرد :


روش اول : در این روش که بسیار ساده و سریع می باشد به ازای هر واحد مسکونی میزان مصرفی در حدود 400 لیتر در ساعت را در نظر می گیریم.


به عنوان مثال : اگر ساختمان دارای 6 طبقه مسکونی 2 واحد و یک طبقه پارکینگ و یک طبقه زیر زمین باشد میزان فشار و بازدهی پمپ آب مورد نیاز به این طریق محاسبه می شود.


متر ارتفاع ستون آب x 3 + 30 = 8 x 3 + 30 = 54تعداد طبقات = فشار پمپ آب


Lit/min لیتر در دقیقه x 400 = 12 x 400 = 4800 تعداد واحد مسکونی = بازدهی پمپ آب


M3/h متر مکعب بر ساعت 4/8=1000 ÷4800 = تبدیل لیتر بر دقیقه به متر مکعب بر ساعت