یونیت هیتر دستگاهی گرما ساز برای محیط هایی همچون سالن های سر پوشیده و سالن های کارخانجات و مناطقی با مساحت زیاد می باشد.
👈یونیت هیتر انواع مختلفی دارد
که از لحاظ های مختلفی تقسیم بندی می شوند. یونیت هیتر ها از لحاظ واسطه و انرژی حرارتی به چند دسته یونیت هیتر آبی و یونیت هیتر بخار و یونیت هیتر برقی تقسیم می شوند.


یونیت هیتر ها از لحاظ نوع پروانه داخلی نیز به دو دسته پروانه ملخی و پروانه سانتریفوژ تقسیم می شوند.
همچنین یونیت هیتر ها از لجاظ ترتیب قرار گرفتن قطعات نیز تقسیم بندی می شوند به دسته های مکنده که هوا از طریق پروانه از روی کویل مکیده می‌شود و نوع یونیت هیتر دمنده که در آن هوا با فن به روی کویل دمیده می‌شود.


و از لحاظ محل نصب یونیت هیتر به دو دسته یونیت هیتر سقفی آویزی و یونیت هیتر زمینی دسته بندی می شوند.