پمپ هاي استخر
✔️محل قرار گرفتن پمپ ها:
اگر پمپ ها قبل از فيلترها قرار بگيرند ،سيستم تصفيه به يك سيستم تحت فشار مبدل خواهد شدو اگر پمپ ها بعد از فيلترها قرار گيرند سيستم تصفيه به يك سيستم مكشي تبديل خواهد شد.در سيستم تحت فشار پمپ آب را از استخر يا مخزن ذخيره كشيده و آنرا وارد فيلترها ميشود.در سيستم مكشي آب توسط پمپ از فيلترها كشيده شده و دوباره به داخل استخر بر ميگردد.سيستم هاي مكشي نياز به صافي موگير ندارند،زيرا فيلترها خودشان هر شي خارجي را كه باعث صدمه به پمپ ميشود جدا ميكنند.


👈🏽👈🏽محل قرار گرفتن پمپ از جهت نگهداري و تعميرات استخر بسيار مهم است.در استخرهاي سرپوشيده پمپ بايد تا حد امكان نزديك به استخر قرار داده شود.محل آن بايد خنك و خشك باشد و از رطوبت دور نگهداشته شود.بايد توجه داشت كه پمپ از آب ،گردو غبار و مواد شيميايي دور نگهداشته شود.در استخرهاي رو باز پمپ بايد توسط سرپوش از نور خورشيد و باران محافظت گردد و همچنين تهويه محل آن به خوبي انجام گيرد.