اكومولاتور (Accumulator):
سیال ورودی به کمپرسور حتما باید به صورت گاز (بخار) باشد . ورود مایع به کمپرسور باعث ایجاد فشارهای هیدرولیک شده موجب خراب شدن سوپاپهای موجود روی سرسیلندر می گردد . جهت جلوگیری کردن از ورود مایع_مبرد به کمپرسور، روی خط مکش قبل از کمپرسور از آکومولاتور استفاده می گردد . از این وسیله بیشتر در چیلر های زیر صفر (چیلرهایی که دمای آب خروجی از آن کمتر از صفر است) استفاده می شود .
در سیستمهای با شرایط زیر باید اکومولاتور نصب گردد :
الف- سیستم با اختلاف دماهای بالا ( سیستم های با عملکرد ناپیوسته ).
ب- سیستم هایی که مسیر لوله کشی طولانی دارند.
ج- سیستم های با بار اواپراتور پایین.
د- سیستم های معکوس مانند Heat pump و Defrost
پیشنهاد می گردد که :
- در داخل اکومولاتور سرعت_جریان مبرد بین 8 m/s تا 12 باشد. در صورت کم بودن سرعت مبرد در مسیرلوله کشی ، احتمال عدم برگشت_روغن به کمپرسور وجود دارد.
- ظرفیت اکومولاتور کمتر از 50% حجم مایعی که در سیستم شارژ می شود، نباشد.
- حداکثر افت_فشار در اکومولاتور از .3 Psi تجاوز نکند.
- اکمولاتور در خط مکش به صورت عمودی و تا حد امکان در سطح کمپرسور و نزدیک به آن نصب گردد.
- برای جلوگیری از تشکیل برفک ، اکمولاتور عایق شود.
انواع اکمولاتور از لحاظ کاربری :


الف- اکومولاتور بدون مبدل گرمایی، که معمولا برای سیستم هایی که 2 الی 3 درجه زیر صفر هستند به کار برده می شود.
ب- اکمولاتور با مبدل گرمایی ، که برای سیستم هایی که 15 درجه یا بیشتر زیر_صفر هستند. ( کمتر از15 - درجه سانتیگراد) به کار برده می شود.