سیستم هایی که با کندانسور هوایی کار می کنند در زمان سرد شدن هوا با افت شدید فشار خط مایع مواجه می شوند.
حتی با وجود اتوماتیک کردن روشن و خاموش شدن فن های کندانسور بازهم بدلیل برودت هوا فشار خط مایع پایین تر از حد استاندارد است. این امر باعث ايجاد اختلال در کار شیر انبساط خواهد شد.
جهت رفع این مشکل می توان از شیر هد پرشر استفاده کرد.
اساس کار این شیر بدین صورت است:
لوله شماره 1 به مسیر ديسچارچ متصل مي شود. لوله شماره دو به خروجی کندانسور و لوله شماره 3 به ورودی رسیور.
زمانی که فشار خط مایع کم شود این شیر بصورت تدریجی مقداری از فشار ديسچارچ را به سمت رسیور هدایت می کند تا فشار خط مایع بالا تر رود .