در سیستم‏های برودتی که دمای تبخیر پایینی دارند به دلیل افزایش نسبت تراکم ، دمای دیسارژ کمپرسور فوق‏ال عاده افزایش یافته و توان مصرفی کمپرسور نیز افزایش میابد به همین دلیل در دماهای تبخیر پایین باید از تراکم دو مرحله‏ای یا به عبارتی از کمپرسورهای دومرحله‏ای استفاده کرد.
برای این منظور کمپرسورهای دومرحله ای توسعه پیدا کرده اند، این کمپرسورها بطور عمده برای کار در دماهای تبخیر پایین با مبردهای r22 ، r404a و r507 طراحی شده اند. مهمترین مزیت این کمپرسورها این است که در صورت کارکرد با مبرد r404a امکان کاهش دمای اواپراتور تا -60°c وجود دارد .
این کمپرسورها تراکم گاز مکش شده از اواپراتور را طی دومرحله انجام می‏دهند . کمپرسورهای دو مرحله‏ای دارای دو نوع سیلندر هستند تعدادی از سیلندرها فشار پایین (lp) و یک یا تعدادی سیلندر هم فشاربالا(hp) هستند. به طور مثال کمپرسور دومرحله‏ای که دارای 6سیلندر است، 4 سیلندر lp و دو سیلندر دیگر hp است.
شکل1، نمونه ای از کمپرسور دومرحله‏ای را نشان می‏دهد که دارای سرسیلندر lp و hp می‏باشد که داخل هر سرسیلندر تعدادی سیلندر قرار دارد . علت بیشتر بودن تعداد سیلندرهای lp اینست که گاز مکش شده از اواپراتور که وارد این سیلندرها می‏شود به دلیل اینکه فشار پایین دارد دارای چگالی کمتری بوده که در نتیجه دبی حجمی بیشتری دارد.