۱ـ فشار مکش را قرائت کنید. ۲ـ با فشار اندازه گیری شده به جدول فشارـ دمای مبرد رجوع کنید و دمای اشباع آنرا پیدا کنید( دمای تبخیر یا دمای اواپراتورt e)توجه کنید که فشار نسبی و مطلق را اشتباه نکنید.( ۳ـ دمای لوله خروجی از اواپراتور را اندازه گیری کنید. ۴ـ دمای اندازهگیری شده در مرحله ۳ را از دمای مرحله ۲ کم کنید این اختلاف مقدار سوپرهیت است. t 2- te=super heat اندازه گیری سابکولینگ: ۱ـ فشار تخلیه را قرائت کنید. ۲ـ با فشار اندازه گیری شده به جدول فشار ـ دمای مبرد رجوع کنید و دمای اشباع آنرا پیدا کنید(دمای تقطیر یا دمای کندانسورt c ) توجه کنید که فشار نسبی و مطلق را اشتباه نکنید. ۳ـ دمای لوله خروجی از کندانسور را اندازه گیری کنید. ۴ـ دمای اندازه گیری شده در مرحله ۲ را از دمای مرحله ۳ کم کنید . این اختلاف مقدار سابکولینگ است. t c-t1=subcooling