مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت چیست؟

به لوله ای که در راستای عمودی قرار بگیرد رایزر می گویند.
در مهندسی لوله کشی piping رایزر لوله ای است که ران عمودی داشته باشد و این مفهوم مفهومی عمومی است که در رشته های مختلف مهندسی کاربرد دارد. مثلا در صنایع نفت و گاز دریایی لوله عمودی که نفت را از چاه به سکو انتقال می دهد مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت می گویند و در صنایع دیگر هم همینطور.