باسلام
کولر سامسونگ 30000در روز مرتب خاموش شده وجودش دوباره روشن می شود گاز کولر هم تازه شارژشده مشکل از کجاست؟