1.فشار گاز مناسب باشد 2.برق ورودی موجود و ولتاژ مناسب باشد 3.حداقل فشار آب در مدار گرمایش )بالای 1

bar باشد( 4.تمامی شیرهای دستی باز باشند 5.پکیج هواگیری شده باشد 6.آب گرم با دبی حداقل 2 لیتر دردقیقه مصرف شود یا حداقل فشار 0.5 bar را داشته باشد 7.صافی مدار گرمایش تمیز باشد 8.تمامی کلید هایمربوطه را در وضعیت وصل قرار دهید)بستگی به درخواست آب گرم یا گرمایش(قبل از انجام سرویس و تعمیر پکیج دیواری رعایت نکات زیر الزامی است1.کلید اصلی برق دستگاه را قطع نمایید و دوشاخه را از پریز خارج نمایید 2.شیر دستی گاز ورودی به دستگاه راببندید)اگر دسته شیر در امتداد لوله گاز باشد ،شیر باز و در صورتیکه عمود بر لوله گاز باشد شیر بسته است(3.آب داخل پکیج)مدار آب گرم مصرفی و مدار گرمایش(را بدین صورت تخلیه نمایید}ابتدا همانطور که گفته شدشیر اصلی اب ورودی به دستگاه را قطع کنید سپس شیر آب گرمی را که در پایین ترین سطح قرار دارد باز کنیدشرح عیب: برد الکترونیک معیوب استدر صورت وقوع چنین ایرادی با سرویسکار مجاز شرکت تماس گرفته تا جهت تعویض برد الکترونیک اقدام نماید2 1 . کدخطای) - 80 (در پکیج مدل آنالوگ و یا ) E8 (در مدل دیجیتالشرح عیب:ترموستات حدی 115 درجه عمل کرده است1.وجود اشکال در پمپ}دور پایین دبی کم شکستن پروانه پمپ وجود شن و ماسه در پمپ بسته بودن هواگیر - - - -روی پمپ{«<پیچ قسمت جلوی پمپ را باز کرده، خارج نماییدو با چرخاندن محور پمپ در جهت عقربه هایساعت و خلاف آن از آزاد بودن این محور اطمینان حاصل کنید . در صورت نیاز پمپ باز شده و پروانه ان ازنظرسالم و تمیز بودن چک شود همچنین باز بودن و سالم بودن ایرونت روی پمپ بررسی شود2.رسوب گرفتن مبدل و رادیاتورها.همچنین مسدود بودن مسیر یا شیرهای رفت و برگشت مدار گرمایش و نیزلولهکشی نامناسب مدار گرمایش)وجود پیچ و خم های زیاد ویا سایز نامناسب لوله و در نتیجه چرخش نامطلوب آب درمسیر گرمایش(«< انجام عمل رسوب زدایی مبدل دستگاه و حصول اطمینان از باز بودن مسیر گرمایش3.خرابی کلید حرارتی)ترموستات حد یا 115 درجه(«<بررسی سالم بودن کلید حرارتی و در صورت نیاز تعویضآن4.معیوب بودن شیر سراهی و یا محرک آن)شیر برقی یا هیدرولیکی(و یا رسوب گرفتن و خرابی سوپاپ شوفاژ وآب گرم }در نتیجه باز نشدن یا نیمه باز ماندن قسمت هدایتگر آب به سمت مدار گرمایش یا مصرفی{در نوع دومبدله«<باز کردن و رسوب زدایی سوپاپ ها و چک کردن شیر سراهی و محرک هیدرولیکی یا برقی آن5.افت فشار و خشک کار کردن دستگاه و یا وجود هوا و ناخالصی در مدار گرمایش و در نتیجه بالا رفتن سریعدما«<باز کردن شیر پرکن و تزریق آب به دستگاه6.برد الکترونیک و یا درخت سیم معیوب است«<تشخیص ،تعمیر یا تعویض فقط توسط کارشناس و نماینده یمجاز شرکت صورت گیرد. کدخطای ) - 70 (در پکیج مدل آنالوگ و یا ) E88 (در مدل دیجیتالشرح عیب:مبدل اصلی دستگاه بیش از حد گرم شده است)بیش از 89 درجه وکمتر از 115 درجه(1.وجود رسوب در مبدل اولیه یا ثانویه)این ایراد اکثرادر پکیج های دومبدله و بر اثر رسوب گرفتگی مبدل ثانویهرخ می دهد(«<مبدل باز شده و رسوب زدایی گردد2. وجود اشکال در پمپ}دور پایین دبی کم شکستن پروانه پمپ وجود شن و ماسه در پمپ بسته بودن هواگیر - - - -روی پمپ{«<پیچ قسمت جلوی پمپ را باز کرده، خارج نماییدو با چرخاندن محور پمپ در جهت عقربه هایساعت و خلاف آن از آزاد بودن این محور اطمینان حاصل کنید . در صورت نیاز پمپ باز شده و پروانه ان ازنظرسالم و تمیز بودن چک شود همچنین باز بودن و سالم بودن ایرونت روی پمپ بررسی شود3. افت فشار و خشک کار کردن دستگاه و یا وجود هوا و ناخالصی در مدار گرمایش و در نتیجه بالا رفتن سریعدما«<باز کردن شیر پرکن و تزریق آب به دستگاه4.معیوب بودن سنسور ntc مدار گرمایش)که در مسیر خروج گرمایش یا رفت قرار گرفته و توسط اتصال به جفتسیم سفید رنگ مشخص می باشد(و یا کلید حرارتی 115 درجه)که روی مبدل اصلی دستگاه نصب شدهاست(«<بررسی سالم بودن ودر صورت نیاز تعویض این سنسورها5.خرابی شیر سراهی یا محرک ان و یا رسوب گرفتن سوپاپ شوفاژ،اب گرم و یا سوپاپ بای پس در نوعدومبدله«<از سالم بودن قطعات ذکر شده اطمینان حاصل شده و در صورت نیاز تعویض یا تعمیر گردند. کدخطای ) - 70-80 (در پکیج مدل آنالوگ و یا ) E2 (در مدل دیجیتالشرح عیب:عدم تشخیص شعله توسط سنسور شعله)یون(حین کارالف(جرقه زده نمی شود:1.اشکال در جرقه زن یا کابل ان،ترانس جرقه زن،برد الکترونیک یا وجود اشکال در برق شهری«<بررسیالکترود جرقه زن از لحاظ سالم بودن چینی)عدم ترک و شکستگی(و سالم و تمیز بودن میله)عدم اکسید شدنالکترود جرقه زن(همچنین عدم اتصال الکترود جرقه زن یا کابل آن به بدنه دستگاه )نشتی برق و برق دزدی(و نیزسالم بودن و صحیح وصل بودن)