این پدیده یکی از خطرناکترین حالتهایی است که ممکن است برای یک پمپ به وجود آید. آب یا هر مایع دیگری، در هر درجه حرارتی به ازای فشار معینی تبخیر می شود.هرگاه در حین جریان مایع در داخل چرخ یک پمپ، فشار مایع در نقطه ای از فشار تبخیر مایع در درجه حرارت مربوطه کمتر شود، حبابهای بخار یا گازی در فاز مایع به وجود می آیند که به همراه مایع به نقطه ای دیگر با فشار بالاتر حرکت می نمایند. اگر در محل جدید فشار مایع به اندازه کافی زیاد باشد، حبابهای بخار در این محل تقطیر شده و در نتیجه ذراتی از مایع از مسیر اصلی خود منحرف شده و با سرعتهای فوق العاده زیاد به اطراف و از جمله پره ها برخورد می نمایند. در چنین مکانی بسته به شدت برخورد، سطح پره ها خورده شده و متخلخل می گردد. این پدیده مخرب در پمپ ها را کاویتاسیون می نامند.
تولید سوخت از دی اکسید کربن موجود در اتمسفر
برای جلوگیری از صدمات ناشی از این نوع کاویتاسیون، راهکار های زیر پیشنهاد می گردد:1- کاهش دما که مقدار هد ناشی از فشار بخار سیال را کاهش دهد، هرچه دما کمتر باشد در نتیجه فشار اشباع متناظر به آن کمتر خواهد شد و در نتیجه احتمال کمتر شدن این فشار نسبت به فشار داخل پمپ افزایش می یابد . بنابراین وقتی خواستید که سیال با دمای بالا را پمپ کنید بسیار باید به این نوع کاویتاسیون دقت کنید.

2- افزایش تراز مایع در مخزن مکش که مقدار هد استاتیکی را افزایش می دهد.
3- بهبود و اصلاح پمپ شامل موارد زیر :
- کاهش سرعت که مقدار Hf(هد ناشی از افت) را کاهش می دهد.
- افزایش قطر چشمه پره
- بکار بردن دو پمپ کوچکتر بصورت موازی که موجب کاهش افت هد می شود.
كاويتاسيون در پمپ موجود را ميشود به روشعاي زير رفع كرد:
١) افزايش فشار در مكش پمپ
٢) عدم استفاده از شير در فاصله نزديك به مكش پمپ
٣) اصلاح لوله كشي در مكش پمپ
٤) شستشو و رسوب زدايي در لوله و اتصالات مخصوصا در مكش پمپ
٥) استفاده از اينديوسر در مكش پمپ
٦) استفاده از پمپ با NPSHr كمتر نسبت به NPSHa سيستم لوله كشي
٧) افزايش NPSHa سيستم لوله كشي
٨) كاهش دبي پمپ