٢- دبی آب در گردش کندانسور چیلر :


GPM=Q/5000Q: Cooling load (Btu/hr)٣- دبی آب در گردش برج خنک کن :GPM=3 [GPM/TR]*TRTR: Cooling load (Ref. Ton) ۴- هد پمپ گردش آب کندانسور چیلر :L=(l*1.5)+افت کلکتور + افت فن کویل + افت کندانسورL(ft) : هد پمپl(ft) : طول مسیر رفت و برگشت از کندانسور چیلر به دورترین مصرف کنندهافت کلکتور = 5ftافت فن کویل = 10ftافت کندانسور = 25ft(از کاتالوگ چیلر) ۵- هد پمپ گردش آب برج خنک کن :L=(l*1.5)+افت کلکتور +افت کندانسور +افت برج +اختلاف ارتفاع نازل ورودی و خروجی برجL(ft) : هد پمپl(ft) : طول مسیر رفت و برگشت آب برج خنک کنافت کلکتور = 5ftافت کندانسور = 25ft (از کاتالوگ چیلر)افت برج = 30ft (از کاتالوگ برج خنک کن) ۶- فرمول محاسبه انتقال حرارت :Q=U.A.ΔTQ (Btu/hr)U ( Btu/hr.ft2.oF)A (ft2)ΔT (oF) ٧- تبدیل واحدهای مهم :تن تبرید (TR) = 12000 Btu/hrBtu/hr / 4 = Kcal/hrM3/hr * 4.4 = GPMGallons * 3.785 = LitCFM / 0.6 = M3/hrHP * 0.735 = KwBtu/hr * 0.29287 = Watts ٨- محاسبه سطح مقطع دودکش :A=0.02Q/√H برای سوخت مایع و گازA=0.04Q/√H برای سوخت جامدA (cm2) : سطح مقطع دودکشQ (Kcal/hr) : ظرفیت حرارتی دیگH (m) = h1 + 0.5h2h1 : طول عمودی دودکشh2 : طول افقی دودکش ٩- محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز چیلر :V(Lit) = TR / 4000TR: Cooling load (Ref. Ton) ١٠- محاسبه قطر لوله انبساط چیلر :d (mm) = 15 + 1.5 √(TR/4000)Min : 1 ¼”١١- محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز دیگ :V (Lit) = (Kcal/hr * 1.5) / 1000 ١٢- محاسبه قطر لوله های رفت و برگشت منبع انبساط باز دیگ :d1 (mm) = 15 + 1.5 √(Q/1000) لوله رفتd2 (mm) = 15 + √(Q/1000) لوله برگشتQ (Kcal/hr) ١٣- محاسبه حجم منبع گازوئیل :V (Lit) = GPH * 4 * N * nGPH : مصرف گازوئیل مشعل هاN : ساعات کارکرد مشعل در شبانه روز (معمولا 20 ساعت)n : تعداد روزهای ذخیره (معمولا 45 روز) ١۴– مصرف بخار چیلرهای ابزورپشن معمولا 18~20 lb/hr به ازای هر تن تبرید با فشار 20psi میباشد. ١۵- مصرف آب دیگ بخار :GPM = 0.002 * lb/hr (بخار تولیدی دیگ) ١۶- فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی مبدل ها و منابع آبگرم :Q=GPM*500*ΔTQ (Btu/hr) : ظرفیت حرارتیGPM : دبی آب گرم کننده یا گرم شونده در گردشΔT (oF) : اختلاف دمای آب ورودی و خروجی ١٧- فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی کویل های هواساز :Q=CFM*1.08* ΔTQ (Btu/hr) : ظرفیت حرارتیCFM : دبی هوای عبوری از سطح کویلΔT (oF) : اختلاف دمای هوای ورودی و خروجی ١٨- محاسبه ظرفیت مبدل استخر و جکوزی :برای استخر : Q(Kcal/hr) = [V(m3) / 24 hr]*1000*(24°C-4°C)برای جکوزی : Q(Kcal/hr) = [V(m3) / 24 hr]*1000*(28°C-4°C) ١٩- محاسبه ظرفیت فیلتر استخر و جکوزی :GPM = [V(m3) / 6 hr] * 4.4V : حجم استخر یا جکوزی بر حسب متر مکعب میباشد ٢٠- هر افشانک آتش نشانی محوطه ای به مساحت 12 مترمربع را پوشش میدهد. ٢١- سیستم های بخار در تاسیسات مکانیکی :Low pressure : 15 psigMedium pressure : 60 psigHigh pressure : 100~150 psig٢٢- سرعت های مجاز :Water : 1.5~3 m/sSteam : 20 m/sAir in pipe : 20 m/sAir in duct (industrial) : 1050 ft/minAir in duct (non industrial) : 900 ft/minAir in return or exhaust ducts : 750 ft/minAir passing trough coils : 500 ft/minAir passing from diffusers and supply grills : 300 ft/minAir passing from exhaust grills : 200 ft/min ٢٣- محاسبه قطر کلکتور :Φ = √ Φ1 . Φ2 . Φ3 …. ΦiΦi : قطر لوله های ورودی یا خروجی ٢۴- مصرف گاز طبیعی و گازوئیل مشعل :مصرف گازطبیعی (m3/hr) = Q(Kcal/hr) / 9500مصرف گازوئیل (m3/hr) = Q(Kcal/hr) / 26000 ٢۵- محاسبه سر انگشتی بار حرارتی ساختمان :Q(Kcal/hr) = A(m2) . 150
٢۶- محاسبه سر انگشتی بار برودتی ساختمان :Q(TR) = A(m2) / 25 ٢٧- محاسبه سرانگشتی تعداد پره های شوفاژ فولادی :N = Q(Kcal/hr) / 125 (OR)N = Q(Btu/hr) / 500Q : بار حرارتی فضای مورد نظر میباشد ٢٨- محاسبه سرانگشتی تعداد پره های شوفاژ آلومینیومی :n = N * 0.75N : تعداد پره های شوفاژ فولادی میباشد که طبق بند 27 محاسبه میگردد٢٩- محاسبه سرانگشتی ظرفیت دیگ حرارت مرکزی :Q(Kcal/hr) = [(L*W*H) * 36 * 4.8] * N / 4L*W*H : حجم فضای یک طبقه ساختمان میباشدN : تعداد طبقات